Samfunnsansvar

  På TRY-huset skaper vi resultater gjennom kreativitet, strategi og teknologi

  Post-it lapper
  Liten hund

  La oss begynne med TRYs definisjon av CSR (Corporate Social Responsibility), som vi på norsk kaller samfunnsansvar:

  «Med samfunnsansvar menes ansvaret selskaper forventes å påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten, dvs. hensyn som er og ikke er pålagt ved lov».

  UN Global Compact

  TRY har siden 2019 vært tilsluttet UN Global Compacts 10 prinsipper for et bærekraftig næringsliv. Dette betyr at vi forplikter oss til å jobbe målrettet og systematisk for å styrke oss innen menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. TRYs retningslinjer knyttet til samfunnsansvaret er utarbeidet i tråd med dette.

  Ansvarlighet og trygghet for våre ansatte, våre kunder og deres kunder, samt høy etikk er verdiene som skal kjennetegne TRY. Uten disse fundamentale verdiene vil det ikke være mulig for TRY å oppnå og beholde en ledende posisjon i markedet.
  For TRY handler sosial ansvarlighet om vår evne til å utvikle vår virksomhet med et langsiktig perspektiv med hensyn til omgivelsene; mennesker, samfunnet og miljøet.

  UN Global Compact logo

  Miljøfyrtårn

  TRY AS er sertifisert som Miljøfyrtårn. Gjennom å være miljøfyrtårn tar vi ansvar for verdens miljøutfordringer og at vi gradvis vil redusere vårt klimafotavtrykk gjennom å redusere energibruk og bruk av fossile drivstoff, og å gjøre mer miljøbevisste innkjøp og ha gode miljørutiner. Videre hjelper dette oss til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre våre miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene og gjøre at vi bidrar til å nå bærekraftsmålene.

  TRYs etiske retningslinjer

  Som leverandør til noen av Norges største virksomheter, er god etisk og sosial adferd en forutsetning for at vi kan drive en vellykket virksomhet. Ofte har vi også ansvar for store innkjøp på vegne av disse virksomhetene.

  For TRY handler ansvarlighet derfor ikke kun om at vi skal levere våre tjenester som avtalt og med høy faglig kvalitet, og at vi holder det vi lover overfor våre kunder. Ansvarlighet er også at våre kunder kan stole på at vi stiller krav til våre underleverandører og aktivt forsøker å bidra til at internasjonale konvensjoner blir fulgt.

  God forretningsetikk og ansvarlig adferd har også stor betydning for en virksomhets omdømme. Dersom en virksomhet blir oppfattet som etisk uansvarlig er det stor sannsynlighet for at den mister kunder. Og det vil ta lang tid å gjenopprette tilliten.

  Verdiene i TRY skal være styrende for vår adferd og måten vi arbeider på, og det er derfor våre kunder skal oppleve oss som en pålitelig og ansvarlig partner.

  Vi tror allikevel at det er nødvendig med retningslinjer og regler for å sikre en god etisk adferd. Retningslinjer som alle medarbeidere kjenner og støtter.

  TRYs etiske retningslinjer (Code of Business Conduct) er et klart sett med regler som også alle våre leverandører skal oppfylle i en egen Leverandørerklæring (Supplier declaration).

  Vi har videre retningslinjer for miljø og klima, helse og sikkerhet og retningslinjer for de ansattes arbeidsforhold som sammen med TRYs ledelsesprinsipper danner rammen rundt det vi definerer som TRYs samfunnsansvar.

  Under finnes TRYs etiske retningslinjer samt TRYs prinsipper for ansvarlig leverandør-adferd som nedlastbare som pdf-filer:

  TRYs etiske retningslinjer
  TRYs Code of Business Conduct
  TRYs prinsipper for god leverandøratferd
  TRYs supplier declaration