Åpenhetsloven og TRYs aktsomhetsvurderinger

image
image

Virksomheten og driftsområdet er organisert på følgende måte:

TRY er en tjenesteytende kompetansevirksomhet, organisert som et konsern der alle selskapene – med ett unntak – opererer nesten 100 prosent i Norge. Vårt selskap i Latvia (Riga) opererer på tilsvarende måte, og leverer primært tjenester til de norske søsterselskapene.

 

Våre anskaffelser er nesten uten unntak fra andre norske virksomheter som leverer basisvarer og tjenester. Alle våre leverandører må signere en erklæring om at de følger TRYs etiske retningslinjer og prinsipper for ansvarlig leverandøradferd. Denne erklæringen dekker også menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

image

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

 

Styret har bedt om at konsernsjefen er ansvarlig for denne oppfølgingen, og har bedt om redegjørelser om arbeidet.


Alle leverandører til TRY må bekrefte at de gjennomfører aktsomhetsvurderinger. De må også fortløpende orientere om vurderingene som gjøres. For å kunne være leverandør til TRY må de også signere TRYs prinsipper for anstendig leverandøradferd og TRYs etiske retningslinjer.

 

TRY offentliggjør informasjon om arbeid med åpenhetsloven på våre nettsider, og svarer på skriftlige henvendelser om hvordan bedriften håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det er i den forbindelse opprettet en e-postadresse som kan brukes ved henvendelser om åpenhetsloven. Denne ligger tilgjengelig nederst på denne siden.

 

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser:

 

  • Vi har ikke avdekket noen negative konsekvenser i tilknytning til vår virksomhet i 2022.

 

I tillegg har vi avdekket følgende vesentlige risiko for negative konsekvenser:

 

  • I tilknytning til vår virksomhet er det ingen vesentlig risiko for negative konsekvenser som er avdekket.

For å stanse avdekkete negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

 

  • Det er ikke iverksatt egne tiltak, da ingen negative konsekvenser er avdekket.

 

For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

 

  • Styret i TRY har formelt forankret ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer og gitt konsernsjefen ansvaret for å følge opp arbeidet rundt dette samt rapportere til styret om gjennomføringen av vedtaket.

 

Samtlige ansatte er informert om og har undertegnet TRYs etiske retningslinjer som også omfatter menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold.

 

Alle leverandører må signere en egen erklæring om at de følger TRYs prinsipper for ansvarlig leverandøradferd og TRYs etiske retningslinjer. Videre må de besvare et eget skjema om leverandørens aktsomhetsvurderinger.

 

TRY er også tilsluttet UN Global Compact og de målene som det jobbes mot.

 

Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat:

 

  • Vi har ingen planlagte tiltak utover det som er beskrevet over.

 

Dersom det det er spørsmål angående vårt arbeid med åpenhetsloven, vennligst send en e-post til: apenhetsloven@try.no

 

image