TRYs samfunnsansvar

Under finner du en kort innføring i prinsippene og samarbeidene som til sammen utgjør grunnmuren i TRY-husets samfunnsansvar.

image
image

TRYs samfunnsansvar

Corporate Social Responsibility (CSR) er det vi på norsk kaller samfunnsansvar. Begrepet favner bredt, og tolkes på ulike måter, men her på TRY-huset definerer vi det slik: 

«Med samfunnsansvar menes ansvaret selskaper forventes å påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten, det vil si hensyn som er og ikke er pålagt ved lov».

Under finner du en kort innføring i prinsippene og samarbeidene som til sammen utgjør grunnmuren i TRY-husets samfunnsansvar.

UN Global Compact

TRY har siden 2019 vært tilsluttet UN Global Compacts 10 prinsipper for et bærekraftig næringsliv. Dette betyr at vi forplikter oss til å jobbe målrettet og systematisk for å styrke oss innen menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon. TRYs retningslinjer knyttet til samfunnsansvar er utarbeidet i tråd med disse.

Ansvarlighet og trygghet for våre ansatte, våre kunder og deres kunder, samt høy etikk, er verdiene som skal kjennetegne TRY. Uten disse fundamentale verdiene vil det ikke være mulig for TRY å oppnå og beholde en ledende posisjon i markedet. For TRY handler sosial ansvarlighet om vår evne til å utvikle vår virksomhet med et langsiktig perspektiv med hensyn til omgivelsene; mennesker, samfunnet og miljøet.

image

Miljøfyrtårn

TRY AS er et sertifisert Miljøfyrtårn. Gjennom denne statusen tar vi ansvar for verdens miljøutfordringer, og forplikter oss til å gradvis redusere vårt klimafotavtrykk gjennom å redusere energibruk og bruk av fossilt drivstoff, gjøre mer miljøbevisste innkjøp og ha gode miljørutiner. 

Miljøfyrtårn-sertifiseringen er et rammeverk som gjør det enklere å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre våre miljøprestasjoner og redusere klimagassutslipp fra virksomheten. Slik gir TRY-huset sitt bidrag til det globale arbeidet med å nå klimamålene. 

Har du konkrete innspill eller ideer på hva vi i TRY kan gjøre for å forsterke vårt arbeid innen klima og miljø ytterligere? Vennligst send oss en e-post på: miljofyrtarn@try.no.

Vi ser frem til å høre fra deg, og vi setter stor pris på dine tilbakemeldinger.

image

Som leverandør til noen av Norges største virksomheter, er god etisk og sosial adferd en forutsetning for at vi kan drive en vellykket virksomhet. Ofte har vi også ansvar for store innkjøp på vegne av disse virksomhetene. For TRY handler ansvarlighet derfor ikke kun om at vi skal levere våre tjenester som avtalt og med høy faglig kvalitet, og at vi holder det vi lover overfor våre kunder. Ansvarlighet er også̊ at våre kunder kan stole på̊ at vi stiller krav til våre underleverandører og at vi aktivt forsøker å bidra til at internasjonale konvensjoner blir fulgt. 

God forretningsetikk og ansvarlig adferd har også stor betydning for en virksomhets omdømme. Dersom en virksomhet blir oppfattet som etisk uansvarlig, er det stor sannsynlighet for at den mister kunder. Og det vil ta lang tid å gjenopprette tilliten. 

Verdiene i TRY skal være styrende for vår adferd og måten vi arbeider på, og det er derfor våre kunder skal oppleve oss som en pålitelig og ansvarlig partner. Vi tror likevel at det er nødvendig med retningslinjer og regler for å sikre en god etisk adferd. Retningslinjer som alle medarbeidere kjenner og støtter. 

TRYs etiske retningslinjer («Code of Business Conduct») er et klart sett med regler som også alle våre leverandører skal forplikte seg til å oppfylle i en egen leverandørerklæring («Supplier Declaration»). Videre har vi retningslinjer for miljø og klima, helse og sikkerhet, og retningslinjer for de ansattes arbeidsforhold. Sammen med TRYs ledelsesprinsipper danner disse rammen for det vi definerer som TRYs samfunnsansvar.

Under ligger TRYs etiske retningslinjer samt TRYs prinsipper for ansvarlig leverandøradferd som nedlastbare PDF-filer:

 

image